Dr. Sun Yat Sen's Mausoleum

Zhongshan Mountain, Outside Nanjing.